کوتاه کننده لینک

نام سفارشي

اگر نام سفارشي مي خواهيد، مي توانيد در پايين وارد کنيد

رمز عبور

با افزودن رمزعبور، مي توانيد محدوديتي براي دسترسي به آمار ايجاد کنيد.

توضيحات

اين توضيحات براي شناسايي آدرس در حساب تان کاربرد خواهد داشت.

هدفمندي جغرافيايي افزودن محل هاي بيشتر

اگر براي يک مطلب، صفحات مختلفي براي کشورهاي مختلف داريد، بسادگي مي توانيد با يک لينک، هرکشور را به صفحه خودش منتقل کنيد. کافيست کشور را انتخاب کرده و آدرس را وارد کنيد.

کوتاه کننده لینک شروع کنيد Learn More
يک داشبورد براي مديريت همه چيز

آناليز کامل نظارت کردن بر هرکاربر و هرلينکي که کليک مي شود

سيستم به شما اين امکان را مي دهد تا بر همه چيز نظارت داشته باشيد. چه ميزان کليک ها باشد، چه کشور يا ارجاع دهنده و هر داده ديگري.

داشبورد قوي يک داشبورد براي مديريت همه چيز.

داشبورد به شما اين امکان را مي دهد تا همه چيز را کنترل کنيد. لينک هاي تان را مديريت کنيد، بسته بسازيد، صفحات اسپلش تان را مديريت کنيد و تنظيمات تان را مقرر کنيد. همه يکجا و با يک داشبورد.

يک داشبورد براي مديريت همه چيز.

رمز عبور

براي محافظت از لينک تان در برابر استفاده هاي ناخواسته، رمزي قرار بدهيد.

هدفمندي جغرافيايي

از هدفمندي جغرافيايي براي اختصاصي کردن صفحات و ارتقا چند جانبه بندن تان استفاده نماييد.

بسته

Bundle your links for easy access and share them with the public on your public profile.

اشتراک گذاري

لينک تان را تنها با يک کليک از داشبورد به اشتراک بگذاريد.

130321

لينک ها ساخته شدند

1509582

کليک ها سرو شدند

189

کاربر ثبت نام شد